Wrath James White's "His Pain" (2011) by Wrath James White